بازدید از صومعه دیوید گارجا گرجستان

بازدید از صومعه دیوید گارجا گرجستان صومعه تاریخی دیوید گارجا با توجه به ارزش عظمت و ارزش تاریخی اش جایگاه ویژه ای را در میان بناهای تاریخی فرهنگ فئودالی گرجستان به خود اختصاص داده است. این صومعه تاریخی و عجیب