معرفی پارک ملی متیلارا باتومی

معرفی پارک ملی متیلارا باتومی یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی در گرجستان پارک ملی متیلارا باتومی می باشد که در بخش غربی رشته کوههای جاستان ایمرتی قرار گرفته است. این رشته کوه ها ارتفاع چندان زیادی نسبت به